Voorwaarden


Algemene voorwaarden webshop Hans Beeke Muziek – 2019
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder “verkoper” verstaan Hans Beeke. Onder “koper” wordt verstaan de persoon met wie een overeenkomst is aangegaan met verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Onder “webshop” wordt verstaan de webshop van Hans Beeke. “Uitgever” is, die de producten heeft uitgegeven c.q.
vervaardigd.
Toepasselijkheid
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten en eventuele aanbiedingen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Privacybeleid

Voor deze webshop zijn uw persoonsgegevens benodigd, zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres en mobiele telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van uw bestelling, alsmede voor het versturen van eventuele nieuwsberichten en kortingscoupons. Zonder uw toestemming zullen deze gegevens nimmer aan derden worden verstrekt. Dit in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ofwel Privacywetgeving.

Aanbiedingen

Alle offertes of aanbiedingen van de verkoper, hetzij op de webshop of anderszins, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Verkoper kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Prijzen

De door verkoper opgegeven prijzen, hetzij vermeld op de webshop of anderszins, gelden voor levering af thuiswinkel en zijn inclusief 9% BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

De overeenkomst tussen verkoper en koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Verkoper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Opschorting en ontbinding
Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien
-         koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-         na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen
-         koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om de betaling van het gekochte vooraf te voldoen en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
-         door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is verkoper gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.

Indien verkoper op bovengenoemde gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of andere omstandigheden waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Overmacht
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moet nakomen.

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Betaling en incassokosten
Betaling dient bij consumenten koop strikt eerst vooraf volledig plaats te vinden, alvorens koper het gekochte product kan toekomen. Indien deze betaling uitblijft of onvoldoende is, dan is verkoper bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.

In alle andere gevallen geldt de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, in elk geval dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Nadat de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Door verkoper geleverde zaken, die onder bovengenoemd eigendomsvoorbehoud vallen, mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid

Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:

-          de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden;

-          redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Intellectuele eigendoom en copyright ©
Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Niets uit de op de webshop door koper gekochte uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verschillende categorieën uitgaven

Verschillende categorieën uitgaven worden te koop aangeboden op de webshop: boeken en bladmuziek. Op alle categorieën zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Verzending

De koper heeft de keuze uit verschillende manieren van verzenden: Pakketpost, aangetekend pakket, normale post. Koper heeft hiervoor nadrukkelijk zelf de keus op welke manier.

Risico

Het risico van bezorging van een koop op afstand ligt in principe bij de verkoper tot het moment van aflevering bij de koper.

Indien verkoper het gekochte weliswaar per post heeft verzonden, maar koper het gekochte op het opgegeven adres niet heeft ontvangen, dan kan eenmalig op risico van verkoper het gekochte nogmaals per post naar het opgegeven adres aan koper worden verzonden. Indien koper weer het gekochte op het opgegeven adres niet heeft ontvangen, dan kan opnieuw het gekochte nogmaals per post naar het opgegeven adres aan koper worden verzonden, maar dan op risico van koper, tegen betaling van verzendkosten en reductieprijs van het gekochte.
Ingeval koper bij normale post (dus niet bij pakketpost en aangetekende post) te weinig verzendkosten heeft betaald, dan wordt het poststuk weliswaar aangeboden ter verzending aan Post.nl, maar dat is op risico van koper. De eventuele meerkosten zijn dan ook voor risico van koper en zijn later nimmer verhaalbaar op verkoper.

Ophalen thuiswinkel

Koper kan het gekochte product ook ophalen bij de thuiswinkel. Het gekochte product wordt aangeboden in de op moment verkerende staat. Indien later het gekochte beschadigd blijkt te zijn, dan is dat dus op risico van koper.

Bedenktijd en terugzending
Koper heeft bedenktijd van 7 werkdagen na aankoop van het gekochte product. Binnen deze periode mag koper het gekochte product terugsturen. De verzendkosten van het terugsturen zijn voor koper. Dit geldt nadrukkelijk om de reguliere verzendkosten voor alle kopers zo laag mogelijk te houden!

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijziging van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met verkoper.

Verkoper is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig op de website bekend maken.

Slot bepaling
Zonder onderschrijven van deze algemene voorwaarden kan koper het gekochte product nimmer toekomen.